Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG&GUMed) jest wiodącym ośrodkiem naukowym i edukacyjnym w Polsce. Wydział jest klasyfikowany na najwyższych pozycjach w rankingach wszystkich jednostek akademickich  w Polsce w kategorii nauki biologiczne i biotechnologiczne. Podobnie, Polska Komisja Akredytacyjna doceniła jakość i wszechstronność kształcenia studentów na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG&GUMed przyznając kategorię wyróżniającą (najwyższą). Wydział powstał w 1993 roku i stanowi zespół piętnastu grup badawczych, których pracownicy mają do swojej dyspozycji nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz  technologie, pozwalające na prowadzenie badań naukowych na wysokim, światowym poziomie. Wydział jest zaangażowany w badania naukowe na wszystkich poziomach organizacji życia biologicznego; od badań struktury i funkcji pojedynczych molekuł i ich oddziaływań, poprzez badania na poziomie molekularnym i wewnątrzkomórkowym, do badań komórkowych, badań interakcji mikroorganizmów ze środowiskiem i między sobą, aż do badań kompleksowych odziaływań wewnątrz całego organizmu. Używając modelowych gatunków mikroorganizmów, roślin i zwierząt, badania naukowe prowadzone na Wydziale uzupełniają się i pozwalają na weryfikację hipotez badawczych na różnych poziomach życia biologicznego. Badania prowadzone w ten sposób przyczyniają się także w dużym stopniu do odkrywania podłoży molekularnych i genetycznych różnych chorób człowieka, zwierząt i roślin. Obecność wielu projektów interdyscyplinarnych na Wydziale wspomaga współpracę i wymianę doświadczeń naukowców różnych dziedzin.   

Badania naukowe na MWB UG&GUMed prowadzone są na światowym poziomie. Ułatwia to obecność świetnie wyposażonych laboratoriów badawczych przeznaczonych do prac biologii molekularnej, i specjalnych laboratoriów przeznaczonych do hodowli komórek eukariotycznych: zwierzęcych i roślinnych, cytometrii przepływowej, pracy z radioizotopami, mikroskopii konfokalnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej.   Naukowcy pracujący na Wydziałe, razem z doktorantami i studentami zaangażowani byli lub są są w wiele projektów polskich i międzynarodowych (w ramach Unii Europejskiej i poza Unią), takich jak, między innymi 5, 6 i 7 Programy ramowe UE, programy Marie Curie Mobility Actions, programy European Molecular Biology Organization  (EMBO), program ERA-NET Euphresco, program Welcome Trust, program Międzynarodowych Studiów Doktoranckich. Wielu pracowników i doktorantów Wydziału jest stypendystami prestiżowych stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program Start, program Homing, Homing Plus, program Team, program Pomost), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (program Lider) i Narodowego Centrum Nauki (Opus, Sonata, Preludium), programy MNiSW (Iuventus i Iuventus Plus). Pracownicy ydziału prowadzą ożywioną wymianę naukową z innymi ośrodkami naukowymi w Europie i biorą udział w kilkuprojektach dwustronnych jak na przykład program Polonium (współpraca z Francją), program współpracy flamandzko-polskiej i belgijsko-polskiej.   Wydział jest idealnym miejscem realizacji projektów interdyscyplinarnych, o zasięgu międzynarodowym.